Dokumentacja RODO - Polityka Prywatności oraz Ogólna klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dokumenty RODO - Polityka prywatności i Ogólna Klauzula Informacyjna

Zagadnienia ochrony danych osobowych dla nas jako dla specjalistów jest szczególnie ważne.

Poniżej znajdziesz:

1. Politykę Prywatności, które określają m.in. zasady przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej oraz część odnosząca się do naszej polityki plików cookies,

2. Ogólną Klauzulę Informacyjną RODO, w której zgromadziliśmy zasady przetwarzania danych osobowych przez RODO-Advisor.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami kierując do nas wiadomość: kontakt@rodo-advisor.com

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ("Polityka")

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej jest ten podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest RODO-Advisor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie znajdująca się przy Plac Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000817933, NIP: 5213884540, REGON: 385041472. Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować za pomocą wskazanych adresów oraz numerów kontaktowych:
  • adres do korespondencji: Plac Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa
  • adres e-mail:kontakt@rodo-advisor.pl 
  • telefon kontaktowy: 787 799 843
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu realizacji świadczonych usług.
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje:
  • Adres e-mail
  • Inne dobrowolnie podane przez Państwa dane znajdujące się w formularzu lub udzielone telefonicznie.
 1. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie właściwego umocowania prawnego, które każdorazowo uzależnione jest od celu świadczonej usługi.
 2. Administrator przetwarza powyższe dane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania kierowane drogą mailową oraz za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej.
 1. Użytkownikom w kwestii przetwarzanych przez Administratora danych w zakresie wskazanym w pkt. 5 przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo żądania dostępu do swoich danych;
  • Prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych;
  • Prawo do usunięcia uprzednio pod
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych;
  • Prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych.
 1. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane.
 2. Administrator przechowuje zgromadzone dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy. Nie dłużej jednak niż jest to wymagane ze względu na cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz poufność.
 4. Administrator zbiera informację gromadzone za pomocą plików „cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.
 5. Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian domniemywa się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę internetową.
 6. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz poniżej, w naszej Ogólnej Klauzuli Informacyjnej RODO.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO -  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RODO-ADVISOR SP. Z O.O.

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez RODO-Advisor sp. z o.o. (w dokumencie zwana wymiennie „RA”).

Klauzula uwzględnia wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Czyje dane osobowe są przez nas przetwarzane?

RODO-Advisor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe następujących osób:

 1. kontrahentów współpracujących z RODO-Advisor sp. z o.o. lub z którymi RA jest w trakcie nawiązywania współpracy,
 2. osób, które kontrahenci współpracujące z RODO-Advisor sp. z o.o. powierzą RA w celu wykonania określonych usług (przy uwzględnieniu zasady minimalizmu),
 3. osób będących stronami umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług lub i innych umów zawieranych z RODO-Advisor sp. z o.o.,
 4. innych osób fizycznych, których nie wymieniono powyżej, a których dane osobowe są przetwarzane w określonym celu.

RODO-Advisor sp. z o.o. może przetwarzać udostępnione dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ten podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest RODO-Advisor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie znajdująca się przy Plac Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000817933, NIP: 5213884540, REGON: 385041472. Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych określonych niniejszym dokumentem, są przez nas przestrzegane także w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały nam powierzone przez innych administratorów (w tej sytuacji RA występuje jako tzw. podmiot przetwarzający).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jest Pan/Pani jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
 2. w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 3. w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 4. w celu prowadzenia z Panem/Panią bieżącej korespondencji - papierowej oraz elektronicznej (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora)
 5. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://rodo-advisor.com (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 6. w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Powierzanie danych innym podmiotom

Państwa dane osobowe możemy powierzyć także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnieobowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym przekażemy Państwa dane osobowe.

Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 • obszar IT,
 • sprawy kadrowo-płacowe i księgowość (w przypadku danych osobowych pracowników lub innych osób, których dane są przez nas gromadzone),

Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępnione innym organom, podmiotom lub jednostkom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, czyli:

 • na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych,
 • do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy lub realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych).

Informujemy, iż przetwarzany dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

Przysługujące Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo do nas o ich udostępnienie),

prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),

prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

-dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych,

-gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,

-dane są przetwarzane niezgodne z prawem,

-dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

-korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
-wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego, o do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

-gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość),

-gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
-gdy RA nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego),

prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Skarga

Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.
Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z RA celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Informacja o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym o braku profilowania)

Informujemy, iż RODO-Advisor sp. z o.o. nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt

Nasze dane kontaktowe to:

RODO-Advisor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Plac Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa
adres mailowy: kontakt@rodo-advisor.com,
tel. 787799843