Dane osobowe

Dane osobowe

 

Czym są dane osobowe? W jaki sposób zostały one zdefiniowane w RODO oraz co wiąże się z przyjęciem takiej definicji przez unijnego ustawodawcę. Te informacje będą Ci potrzebne, aby wiedzieć, do których przetwarzanych przez przedsiębiorstwo informacji należy zastosować przepisy RODO.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Prawodawca unijny zamieścił w RODO definicję danych osobowych, przez którą należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tzw. osobie, której dane dotyczą).

Chodzi zatem o te sytuacje, w ramach której możliwym staje się zidentyfikowanie konkretnej osoby w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Należy przy tym pamiętać, że nie jest to lista zamknięta. Oznacza to, że oprócz wymienionych wyżej informacji mogą pojawić się także inne dane, które bez większych trudności pozwolą nam na zidentyfikowanie konkretnej osoby.  

Skupmy się jednak na najbardziej powszechnych informacjach indywidualizujących jednostkę, które można uznać za dane osobowe. W praktyce ustalenie faktu, czy konkretne dane mają status danych osobowych rodzi ogromne trudności, bardzo często powstają na tym tle spory interpretacyjne. Poniżej przygotowaliśmy kilka z nich.

CZY IMIĘ I NAZWISKO TO DANA OSOBOWA?

Potocznie przyjęto, by uznawać je za daną osobową.  

Należy jednak pamiętać, iż w ślad za definicją RODO byłoby to możliwe jedynie wtedy, gdy imię i nazwisko byłyby na tyle charakterystycznie i rzadkie, że moglibyśmy w stanie z całą pewnością przypisać je do konkretnej osoby. Weźmy za przykład imię i nazwisko "Jan Kowalski". Gdybyśmy wytypowali bazę osób o takim imieniu i nazwisku, składałaby się ona zapewne z kilku lub kilkunastu tysięcy rekordów. Tak też trzeba uznać, iż w tej sytuacji nie byłoby możliwe wskazać konkretnego Jana Kowalskiego dysponując jedynie jego imieniem i nazwisko. Do identyfikacji osoby, o którą mogłoby nam chodzić potrzebne będą dodatkowe informacje. Tak też w tej sytuacji nie możemy mówić o danych osobowych. Zwykle doradzamy naszym klientom, aby stosować zasady przewidziane w RODO także i do imion i nazwisk. Czym innym będzie natomiast weryfikacja tej kwestii w sprawie spornej, gdzie kwestia ta mogłaby przechylić wagę sprawy.

CZY NUMER PESEL TO DANA OSOBOWA?

TAK i jest to niewątpliwie ta dana, która wśród katalogu danych osobowych ma swoją wyjątkową pozycję. Uzasadnione jest to faktem, iż każdy obywatel polski ma przypisany do siebie indywidualny numer PESEL. Jeden jedyny. Tylko jedna osoba będzie mieć przypisany konkretny numer PESEL. Tak też z powodu wyjątkowości numeru PESEL należy szczególnie go chronić przed dostaniem się w niepowołane ręce. Dysponowanie czyimś numerem PESEL niewątpliwie zwiększa ryzyko kradzieży naszej tożsamości. Z praktyki wskazujemy, iż każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia przez przedsiębiorcę czyjegoś numeru PESEL powoduje nie tylko konieczność złożenia zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych do Prezesa UODO, ale i także skutkuje koniecznością zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu.

SERIA I NUMER DOWODU

Tak, seria i numer dowodu osobistego to dana osobowa podlegająca pod RODO.

UWAGA - Tym bardziej skan dowodu osobistego będzie zawierać dane osobowe. Prawo dopuszcza takie sytuacje naprawdę w szczególnie ważnych przypadkach! Nie przetwarzaj skanów dowodów osobistych dla własnego bezpieczeństwa, jak niegdyś czyniono to "na wszelki wypadek". Przechowywanie skanów dowodów to w znakomitej większości przypadków czyste niebezpieczeństwo. No chyba że jesteś bankiem i czynisz to jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania czynności bankowej. 

Więcej przeczytasz w komunikacie urzędu tutaj.

CZY MIEJSCE ZAMIESZKANIA TO DANA OSOBOWA?

Tu chcemy zaznaczyć, iż dana ta występująca samodzielnie w znakomitej większości przypadków nie będzie kwalifikować się jako dane osobowe, bowiem nie pozwala jednoznacznie na ustalenie tożsamości konkretnej osoby. Dopiero w przypadku posiadania innych informacji mogłyby one łącznie stanowić za dane osobowe osoby. Dzieje się tak w ten sposób, ponieważ w jednym lokalu o tym samym adresie będzie zamieszkać więcej niż jedna osoba.  Należy zatem zwrócić uwag, iż w tej sytuacji sam adres nie byłby wystarczający do wskazania konkretnej osoby.

CZY NUMER REJESTRACJI POJADU TO DANA OSOBOWA?

Mamy liczne rozbieżności co do tego, czy dane osobowe w postaci tablic rejestracyjnych pojazdu samodzielnie stanowią dane osobowe czy też nie. Spór w tej materii widoczny jest przede wszystkim w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1069/16 stwierdził, iż tablice rejestracyjne stanowią dane osobowe, gdyż umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Z drugiej strony Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1339/16 stwierdził, iż błędnym jest przyjmowanie za dane osobowe tablic rejestracyjnych.  

W naszej ocenie ustalenie na podstawie tablicy rejestracyjnej, kto jest właścicielem pojazdu (przy założeniu, że czyniłby to podmiot z sektora prywatnego), wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych trudności, tak też nie powinniśmy w tych sytuacjach uznawać, iż mamy do czynienia z danymi osobowymi. Czym innym będzie gromadzenie zestawu danych takich jak imię i nazwisko właściciela pojazdu oraz przypisana rejestracja pojazdu. W tej sytuacji należałoby uznać, iż są to dane osobowe.

Podsumowując, należy uznać, iż większość informacji w oderwaniu od innych podstawowych danych nie będzie stanowić za dane osobowe. Należy przy tym pamiętać, że brak statusu danych osobowych oznacza, iż nie będą one podlegać pod wymogi stawiane przez RODO, co jednak nie jest tożsame z tym, że przedsiębiorca nie musi ich w żaden sposób chronić. Każdy przypadek powinniśmy interpretować indywidualnie.

O danych szczególnej kategorii możesz przeczytać tutaj.

Zakładam, że jesteś tu po to, bo szukasz informacji na konkretny temat. Jeśli powyższy post nie rozwiązał Twojego problemu, zachęcam Cię do konsultacji online.

Ostatnie posty

Dane wrażliwe (art. 9 RODO)
Dane wrażliwe (art. 9 RODO)

Czym są dane wrażliwe? Czy danymi wrażliwymi są wszystkie dane osobowe czy tylko wybrana część?

Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr czynności przetwarzania

RODO nakłada na administratorów danych osobowych szereg obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Czym zatem jest ten rejestr i w jakim celu należy go prowadzić?

Analiza ryzyka
Analiza ryzyka

Jednym z obowiązków Administratora, który nakładają na niego przepisy RODO jest wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych. W artykule kilka ważnych informacji dla osób dokonujących słynnego DPiA.