Dane pracownika

Dane pracownika

 

Po zakończeniu etapu rekrutacji oraz podjęciu decyzji o zatrudnieniu kandydata zwiększa się katalog danych, których pracodawca ma prawo zażądać od pracownika. Należy wskazać, iż jest to niezbędne do wykonania ciążących na pracodawcy obowiązków prawnych, a także w celu umożliwienia realizacji uzasadnionych interesów pracownika jak i zatrudniającego.

UWAGA - ODRÓŻNIAJ DANE OSOBOWE PRACOWNIKA OD DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA W RAMACH STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO. 

PRACODAWCA MOŻE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE PRACOWNIKA

Poza takimi danymi jak imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 221 § 3 KP) jest uprawniony, aby zażądać od pracownika również takich informacji jak:

  • adres zamieszkania;
  • numer PESEL (w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
  • numer rachunku płatniczego (w przypadku, gdy pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych);
  • dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku, gdy nie było podstawy do ich żądania na etapie rekrutacji);
  • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny (w przypadku, gdy podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy).

Pracodawca może dodatkowo zażądać podania innych danych osobowych w przypadku, gdy jest to konieczne do zrealizowania ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Należy pamiętać, że wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z dodatkowymi kryteriami, które musi spełnić pracownik np. w przypadku wykonywania zawodu nauczyciela konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o niekaralności.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKA?

Nie pozyskujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika. Podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na pracodawcy, który gromadzi te dane osobowe. Bez nich bowiem nie jest możliwe nawiązanie oraz trwanie stosunku pracy. 

Trzeba także pamiętać, że część danych osobowych pracodawca już posiada. Skąd? Otóż przetwarzał je w ramach prowadzonej rekrutacji. To nie oznacza, że dane osobowe z rekrutacji powinien zniszczyć oraz na nowo pobrać je w ramach formularza zatrudnienia. Dane osobowe z rekrutacji, których katalog wskazaliśmy tutaj może być wciąż przetwarzany, ale pracodawca powinien jednak poinformować pracownika o tym, iż jego dane osobowe są już przetwarzane nie w związku z prowadzoną rekrutacja a w związku z obowiązkiem prawnym, który wiąże się z łączącym go z pracodawcą stosunkiem pracy.

UWAGA - Pracodawco, pamiętaj, by przekazać swoim pracownikom klauzulę informacyjną RODO, z której pracownik dowie się, w jaki sposób przetwarzasz jego dane osobowe.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W UMOWIE ZLECENIE?

Nie pozyskujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych zleceniobiorcy. Zawierając umowę jej wykonanie stanowi cel przetwarzania danych osobowych.

W odróżnieniu od umów zawieranych na podstawie Kodeksu pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę) administrator może korzystać z innych form współpracy, przede wszystkim może zawierać umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy też umowa o dzieło. Należy wskazać, iż zagadnienia te są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Ze względu na to, iż przy kształtowaniu stosunku cywilnoprawnego strony mają w tym przypadku dużo większą swobodę w formowaniu treści umowy, w tym także zakres przetwarzanych danych może znacząco się różnić względem zakresu, który został narzucony postanowieniami Kodeksu Pracy. Zleceniodawca musi zatem dokonać samodzielnej oceny tego, które dane będą mu niezbędne, aby mógł on w należyty sposób spełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz umowy zawartej ze zleceniobiorcą. Należy przy tym pamiętać, iż pozyskane dane osobowe powinny być adekwatne oraz ograniczone do tego, co konieczne do celów, w których są przetwarzane. 

Uwaga - podobnie jak w przypadku umów o pracę pamiętaj o przekazaniu zleceniobiorcy klauzuli informacyjnej RODO.

Zakładam, że jesteś tu po to, bo szukasz informacji na konkretny temat. Jeśli powyższy post nie rozwiązał Twojego problemu, zachęcam Cię do konsultacji online.

Ostatnie posty

Dane wrażliwe (art. 9 RODO)
Dane wrażliwe (art. 9 RODO)

Czym są dane wrażliwe? Czy danymi wrażliwymi są wszystkie dane osobowe czy tylko wybrana część?

Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr czynności przetwarzania

RODO nakłada na administratorów danych osobowych szereg obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Czym zatem jest ten rejestr i w jakim celu należy go prowadzić?

Analiza ryzyka
Analiza ryzyka

Jednym z obowiązków Administratora, który nakładają na niego przepisy RODO jest wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych. W artykule kilka ważnych informacji dla osób dokonujących słynnego DPiA.