Monitoring w miejscu pracy

Monitoring w miejscu pracy

 

Monitoring wizyjny jest narzędziem, za pomocą którego pracodawca może dokonać identyfikacji konkretnych osób fizycznych – pracowników i innych jednostek, które znajdą się w obszarze rejestracji obrazu. Wykorzystanie takiego rozwiązania technicznego w miejscu pracy wiąże się zasadniczo z dokonaniem czynności przetwarza danych osobowych. Pracodawca, chcący wprowadzić monitoring wizyjny w swoim przedsiębiorstwie musi spełnić szereg obowiązków wynikających nie tylko z regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, ale również Kodeksu Pracy.

UPRAWNIENIE DO WYKORZYSTANIA MONITORINGU W ZAKŁADZIE PRACY

Zgodnie z prawem pracy (art. 222 KP) pracodawca może wykorzystywać monitoring wizyjny wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy informacji, której ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę.

Warto wiedzieć: Monitoring w miejscu pracy nie może być wykorzystywany do kontrolowania czasu, ani jakości świadczonej pracy przez pracowników.

CZEGO NIE WOLNO WDRAŻAJĄC MONITORING?

Co więcej monitorowany może być jednie obszar zakładu pracy lub terenu znajdującego się bezpośrednio wokół niego. Ustawodawca wyłączył jednak możliwość rejestrowania obrazu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarniach. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której pracodawca uzna, że nie jest wstanie w inny sposób zapewniać odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zatrudnionych osób lub znajdującego się w zakładzie mienia (za ewentualny przykład podać można notoryczną kradzież odzieży z szatni pracowniczej). W takim przypadku może on umieścić urządzenia nagrywające obraz w powyżej wymienionych miejscach, ale pod warunkiem, że poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego nie dojdzie do naruszenia godności, ani innych dóbr osobistych pracowników. Pracodawca powinien posłużyć się w szczególności środkami technicznymi uniemożliwiającymi identyfikację osób znajdujących się w pomieszczeniu. Jednakże umieszczenie monitoringu w pomieszczeniu sanitarnym wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej lub w przypadku braku takiego podmiotu - przedstawicieli pracowników.

Warto wiedzieć: Pracodawca nie ma prawa wykorzystywać monitoringu wizyjnego w celu rejestracji obrazu pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom związkowym.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY KORZYSTAJACEGO Z MONITORINGU

Pracodawca, chcąc należycie spełnić ciążące na nim obowiązki prawne związane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy powinien:

  • ustalić cel, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu wizyjnego w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub poprzez obwieszczenie (w przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku wdrożenia regulaminu pracy). Należy zaznaczyć, że w przypadku monitoringu wizyjnego najczęściej podawaną podstawą prawną uzasadniającą cel przetwarzania przez pracodawców danych osobowych, będzie co do zasady realizowanie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • poinformować swoich pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem;
  • przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazać mu na piśmie informacje w kwestii celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu wizyjnego;
  • oznaczyć w sposób czytelny i wyraźny monitorowany teren oraz pomieszczenia (nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem);
  • przetwarzać dane jedynie dla celów, dla których zostały zebrane;
  • przechowywać nagrania obrazu przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od nagrania. Jeżeli jednak uzyskane z monitoringu nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w sprawie powyższy termin ulega odpowiednio przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  • wykonać obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracowników i innych osób, których dane osobowe są przetwarzane. Przy czym wymogiem prawidłowego spełnienia obowiązku informacyjnego jest zamieszczenie wyraźnych oznaczeń w postaci np. tablic informacyjnych, czy piktogramów w miejscach objętych monitoringiem. Wskazane oznaczenia powinny zawierać odesłanie do klauzuli, w której zostały przedstawione pozostałe informacje do podania, których zobligowany jest administrator;
  • realizować prawa osób, których dane dotyczą w myśl art. 12-22 RODO.

Zakładam, że jesteś tu po to, bo szukasz informacji na konkretny temat. Jeśli powyższy post nie rozwiązał Twojego problemu, zachęcam Cię do konsultacji online.

Ostatnie posty

Dane wrażliwe (art. 9 RODO)
Dane wrażliwe (art. 9 RODO)

Czym są dane wrażliwe? Czy danymi wrażliwymi są wszystkie dane osobowe czy tylko wybrana część?

Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr czynności przetwarzania

RODO nakłada na administratorów danych osobowych szereg obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Czym zatem jest ten rejestr i w jakim celu należy go prowadzić?

Analiza ryzyka
Analiza ryzyka

Jednym z obowiązków Administratora, który nakładają na niego przepisy RODO jest wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych. W artykule kilka ważnych informacji dla osób dokonujących słynnego DPiA.