Pomiar temperatury a ochrona danych?

Pomiar temperatury a ochrona danych?

 

W związku z pojawieniem się pierwszych przypadków osób zakażonych wirusem COVID-19 tzw. koronawirusem przedsiębiorcy decydują się na wdrożenie szeregu rozwiązań w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się choroby w zakładzie pracy. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym kwestiom, które obecnie stanowią przedmiot analiz pracodawców chcących zachować standardy wskazane w przepisach o ochronie danych osobowych, jak i zapewnić bezpieczeństwo swoim podwładnym. 

Czy pracodawca ma prawo do mierzenia temperatury ciała pracowników?

Dane dotyczące temperatury ciała pracowników należy zaliczy do szczególnej kategorii danych. Dotyczą one bowiem sfery zdrowia jednostki. Przetwarzanie danych będzie zatem, w tym przypadku odbywać się na podstawie art. 9 RODO. Zgodnie z ust. 2 lit i) wyżej wskazanego artykułu dane wrażliwe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W naszej ocenie to właśnie na tej podstawie prawnej pracodawca będzie uprawniony do przeprowadzenia pomiaru ciała swoich pracowników. Stosując powyższe rozwiązanie, pracodawca powinien pamiętać jednak o zapewnieniu odpowiednich warunków umożliwiających zachowanie właściwego poziom poufności, tak aby inne osoby przebywające na terenie zakładu pracy nie uzyskały dostępu do konkretnego wyniku badania pracownika.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Jest to rozwiązanie dużo mniej inwazyjne niż spełnienie obowiązków ciążących na pracodawcy chcącym zorganizować pracę w zakładzie pracy (np. obowiązek mierzenia temperatury).

Jeżeli więc pracodawca dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi powinien skorzystać z tej właśnie możliwości. Należy przy tym uznać za obowiązujący fakt, iż pracodawca w ramach wyżej wymienionych środków, powinien zadbać o jak najwyższy poziom zabezpieczeń obrotu danymi osobowymi. Tak też powinien umożliwić pracownikowi skorzystanie z odpowiednio zabezpieczonego sprzętu IT oraz innych urządzeń mobilnych, w tym zagwarantować połączenie zdalne (np. VPN).

Zakładam, że jesteś tu po to, bo szukasz informacji na konkretny temat. Jeśli powyższy post nie rozwiązał Twojego problemu, zachęcam Cię do konsultacji online.

Ostatnie posty

Dane wrażliwe (art. 9 RODO)
Dane wrażliwe (art. 9 RODO)

Czym są dane wrażliwe? Czy danymi wrażliwymi są wszystkie dane osobowe czy tylko wybrana część?

Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr czynności przetwarzania

RODO nakłada na administratorów danych osobowych szereg obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Czym zatem jest ten rejestr i w jakim celu należy go prowadzić?

Analiza ryzyka
Analiza ryzyka

Jednym z obowiązków Administratora, który nakładają na niego przepisy RODO jest wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych. W artykule kilka ważnych informacji dla osób dokonujących słynnego DPiA.