Prawo do prywatności a ochrona danych osobowych

Prawo do prywatności a ochrona danych osobowych

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI A RODO

Prawo do prywatności zaliczane jest do fundamentalnych praw człowieka zagwarantowanych szeregiem międzynarodowych, unijnych oraz krajowych aktów prawnych, w tym przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Prawo do prywatności w szczególnych sytuacjach może zostać ograniczone, jednakże dana jednostka nie może się go zrzec. Jest więc to prawo niezbywalne, na którego zakres składa się szereg prawnie chronionych sfer. Jedną z nich jest ochrona danych osobowych.

Prawo do prywatności jako pojęcie ogólne należy rozpatrywać w kontekście zakazu zakłócania strefy prywatności danego człowieka. W zależności od danej jednostki obszar ten będzie inny. Każda osoba wyznacza go bowiem według własnego uznania. Warte podkreślenia jest to, iż zjawisko to nie ogranicza się wyłącznie do środowiska domowego, a rozciąga na wszystkie obszary życia, np. na stosunki rodzinne czy relacje w pracy. Natomiast na mocy regulacji o ochronie danych osobowych ochronie podlegają tylko te informacje, które umożliwiają pośrednią lub bezpośrednią identyfikację danej osoby fizycznej, takie jak np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy.  Ochrona danych osobowych jest więc pojęciem węższym, mieszczącym się zakresie prawa do prywatności.

RODO A COVID-19

Na skutek rosnącego zagrożenia w związku ze wzrostem osób zakażonych wirusem COVID-19, tzw. „koronawirusem”, organy państwowe podejmują szereg kroków mających na celu zminimalizowanie skutków epidemii. W związku z tym pojawiła się również obawa czy działania te będą ingerować, a wręcz zagrożą ochronie prawa do prywatności, w tym ochronie przestrzegania postanowień Rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Jak zostało wspomniane powyżej prawo do prywatności może zostać ograniczone, jednakże zgodnie z art. 31 Konstytucji „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.” Ograniczenie prawa do prywatności może wystąpić zatem tylko w ostateczności, gdy jest to podyktowane wymogami danej sytuacji. Przy czym muszą zostać spełnione odpowiednie przesłanki wskazane w powyżej przytoczonym artykule Konstytucji.

Europejska Rada Ochrony Danych w oświadczeniu w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjętym w dniu 19 marca 2020 r. stanęła na stanowisku, iż zasady ochrony danych osobowych nie stanowią przeszkody (ograniczenia) dla środków podejmowanych w ramach walki z pandemią. W dalszym ciągu Administrator oraz Podmiot przetwarzający muszą spełniać szereg ciążących na nich obowiązków. Jednakże, co ważne, przepisy RODO nie zakazują wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych do walki z koronawirusem, ani z następstwami wywołanych przez niego skutków.

Zakładam, że jesteś tu po to, bo szukasz informacji na konkretny temat. Jeśli powyższy post nie rozwiązał Twojego problemu, zachęcam Cię do konsultacji online.

Ostatnie posty

Dane wrażliwe (art. 9 RODO)
Dane wrażliwe (art. 9 RODO)

Czym są dane wrażliwe? Czy danymi wrażliwymi są wszystkie dane osobowe czy tylko wybrana część?

Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr czynności przetwarzania

RODO nakłada na administratorów danych osobowych szereg obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Czym zatem jest ten rejestr i w jakim celu należy go prowadzić?

Analiza ryzyka
Analiza ryzyka

Jednym z obowiązków Administratora, który nakładają na niego przepisy RODO jest wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych. W artykule kilka ważnych informacji dla osób dokonujących słynnego DPiA.